مدیر گروه محیط زیست

در حال حاضر مدیریت گروه محیط زیست برعهده ی جناب آقای دکتر امیر انصاری، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.