یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

استاد مشاور انجمن علمی گروه محیط زیست

در حال حاضر مسئولیت استاد مشاور انجمن علمی گروه محیط زیست برعهده جناب آقای دکتر آزاده کاظمی با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.