اعضای انجمن علمی

نام و نام خانوادگی سمت
حسام غلامی دبیر انجمن علمی
ریحانه حسینی  
هانیه درویشیان  
سینا غلامعلیان  
سباسادات میری  
فاطمه صفری  
زهرا فیروزی