رئیس اداره سلامت

در حال حاضر ریاست اداره سلامت دانشجویان بر عهده سرکار خانم فرانک دیدگر می باشد.

شماره تماس:224-32777401