بازدید بهداشتی

بازدید بهداشتی

بازدید  بهداشتی و بررسی مشکلات خوابگاه ها و آشپزخانه و سلف و اماکن ورزشی دانشگاه