نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازید بازرسین منطقه 4 کشوری

بازید بازرسین منطقه 4 کشوری

در تاریخ 1398/10/27 بازرسین دانشگاه  منطقه 4کشوراز اداره سلامت دانشگاه اراک بازدید و از خدمات اداره سلامت و دندانپزشکی تقدیر  کردند.