واحد دندانپزشکی

واحد دندانپزشکی

واحد دندانپزشکی در روز ها یکشنبه از ساعت 13  تا 18 فعالیت می کند و داری دو دستگاه یونیت و تجهیزات مناسب جهت ارائه خدمات به دانشجویان می باشد .40% تخفیف برای دانشجویان گرامی

شماره تماس 32777401 داخلی 224

09187621871