رشته گیاهان دارویی و معطر دانشگاه اراک در سال 1381 با هدف تربیت نیروی انسانی کاردان در زمینه تکنولوژی تولید وبهره‌برداری گیاهان دارویی ومعطر به عنوان اولین رشته دانشکده کشاورزی کار خود را آغاز نمود .

 

اهمیت وضرورت

آمار جهانی نشان میدهد که مواد موثر بیش از 50درصد از داروهای تولید شده طبیعی بوده وعمدتاً منشا گیاهی دارد ودر حال حاضر بیش از 80 درصد از مردم کشورهای درحال توسعه به داروهای گیاهی وابسته هستند.کشورهای تولید کننده مواد دارویی مثل آلمان،انگلستان،سوئیس‌و‌ژاپن استفاده از گیاهان دارویی را در سطحی وسیع در برنامه تولیدی خود قرار داده اند.

کشور پهناور اسلامی ایران با آب وهوای گوناگون وشرایط اقلیمی مختلف و فلور غنی حدود 8 هزار گونه گیاهی بدون شک در ردیف اول کشورهای تولید کننده گیاهان دارویی و فرآورده‌های آن می‌تواند قرارگیرد.

وجود اختلاف‌ ‌درجه‌حرارت50درجه‌سانتیگراد،وجود اراضی‌ساحلی‌، کویری، کوهستانی‌و برخورداری از حدود 300روزآفتابی و تنوع گونه‌های زیستی و اختصاص بسیاری از گیاهان دارویی به سرزمین ایران همگی ویژگی‌هایی هستند که در مقایسه با سایر تولید کننده گان استعداد بالقوه‌ای را برای تولید انواع گیاهان دارویی در سطح وسیع ‌وگسترده فراهم آورده است.

لذا تربیت نیروی انسانی کاردان جهت استفاده از این پتانسیل بالقوه می‌تواند بخشی از نیاز کشور را در جهت نیل به اهداف فوق الذکر تامین نماید.

 

مشاغل قابل احراز پس از طی دوره:

الف: کمک کارشناس تحقیقات گیاهان دارویی

ب: کاردان کشت وپرورش گیاهان دارویی ومعطر

ج: کاردان بهره بردار گیاهان دارویی ومعطر

د: کمک ناظر در واحدهای تولیدی

 

نقش وتوانایی فارغ التحصیلان :

1- جمع آوری نمونه‌های گیاهی دارویی ومعطر

2- انجام عملیات خشک کردن و نگهداری نمونه‌های گیاهان دارویی

3- همکاری در شناسایی علمی گیاهان دارویی ومعطر

4- همکاری در ایجاد بانک بذر گیاهان دارویی ومعطر

5- استحصال ونگهداری بذرهای گیاهان دارویی ومعطر

6- کاشت ،داشت وبرداشت گیاهان دارویی ومعطر

7- همکاری در اجرای طرهای تحقیقاتی گیاهان دارویی‌و معطرو آزمایشگاههای مربوطه

8- تکثیر گیاهان دارویی ومعطر

9- نظارت در واحدهای تولید