جناب آقای دکتر مجید زارع زاده مهریزی

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مواد- گرایش مواد پیشرفته

پست الکترونی: m-zarezadeh [at] araku [dot] ac [dot] ir

شماره تماس: 32625800-086

مدیر گروه مهندسی و متالورژی

در حال حاضر مدیریت گروه مهندسی مواد و متالورژی بر عهده ی جناب آقای دکتر مجید زارع زاده مهریزی، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.

وظایف و اختیارات مدیر گروه
1- ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری ـ عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.
2- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده،پژوهشکده،آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده، پژوهشکده، آموزشکده.
3- تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه‌های به مراجع ذیربط.
4- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پژوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.
5- ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده به اعضای گروه.
6- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده، پژوهشکده، آموزشکده.
7- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده، پژوهشکده، آموزشکده.
8- پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه‌های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده،پژوهشکده،آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه.
9- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده،پژوهشکده،آموزشکده.