کارشناس گروه

جناب آقای سید سعید موسوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

پست الکترونی: au.muavi@gmail.com

شماره تماس: 32625308-086