درباره

 ایــن مجموعــه نفیــس کــه امــروزه همچــون یاقوتــی در دل دانشــگاه اراک قــرار گرفتــه اســت، بــا ســعی و تــاش مرحــوم اســتاد دکتــر عبدالکریــم  تاســیس 1354 الــی 1350 قریــب در بیــن ســال های گردیــد. نامبــرده کــه یکــی از پیشکســوتان علــم زمین شناســی کشــور اســت از همــان بــدو تاســیس دانشــگاه در فکــر احــداث مــوزه تاریــخ طبیعــی بــود و بــا کمــک دانشــجویان وقــت در ســفر های علمــی، مبــادرت بــه جمــع آوری نمونه هــای مختلــف از انــواع ســنگ می نمــود. اولیــن نمونه هــای مــوزه تاریــخ طبیعــی دانشــگاه اراک از جملــه یــک ماهــی  (کــه 1351 خــارو  فیکــس شــده متعلــق بــه ســال هم اکنــون نیــز در مــوزه موجــود اســت)، شــروع   مدرســه 1355 بــه جمــع آوری گردیــد. از ســال عالی علــوم اراک زیــر نظــر دانشــگاه تربیــت معلــم قــرار گرفــت،  از جملــه  نمونه هــای موجــود بــه آن دوران، می تــوان بــه  سوســمار آگامــا بــا کــد  دانشــگاه تربیــت معلــم، و همچنیــن 5305شناســایی اســکلت های اســب، الاغ، ســگ و گوســفند اشــاره نمــود.

542 مســاحت کل مــوزه گــروه زیســت شناســی  متــر 411 متــر مربــع می باشــد کــه  مســاحت مفیــد مربــع از آن، بــه مــکان مــوزه اختصــاص یافته اســت. امــروزه ایــن مــوزه بــا تعــداد پنجــاه نمونــه  گیــاه شناســنامه دار، 79 مینــرال شناســنامه دار،  جنیــن 55 گونــه مهــره دار دارای شناســنامه، 230 جنیــن متعلــق بــه جانــوران مختلــف 98انســان و (کــه به طــور عمــوم شناســایی شــده هســتند)،  گونــه انــواع بی مهــره کــه از 1700 و بیــش از اقصی نقــاط ایــران و جهــان جمــع آوری شــده اند  شــاخه جانــوری هســتند کــه 13و متعلــق بــه  درصــد از آن هــا جــزو 43 تا کنــون بیــش از گونه هــای شناســایی شــده هســتند. از دیگــر غرفه هــای مختلــف مــوزه گــروه زیست شناســی می تــوان بــه غرفه هــای فیزیولــوژی، ســلولی مولکولــی، تکامــل و فسیل شناســی، آناتومــی و اسکلت شناســی، ماهی شناســی، انگل شناســی، ژنتیــک، اکولــوژی و نقــش انســان در طبیعــت، قارچ شناســی، سنگ شناســی، لانه ســازی جانــوران، جنین شناســی و  حشــرات اجتماعــی اشــاره کــرد. قابــل ذکــر اســت کــه ایــن مــوزه هــر هفتــه پذیــرای دانــش آمــوزان، دانشــجویان، هنر جویــان و بازدید کننــدگان محترمــی اســت کــه پــس از هماهنگــی، بــا ارائــه معرفی نامــه و پرداخــت ورودیــه از مــوزه بازدیــد به عمــل می آورنــد.