دکتر مجتبی ذوالفقاری

درباره مدیریت

نام و نام خانوادگی: مجتبی ذوالفقاری

مدرک تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

گروه: مکانیک

پست الکترونیکی:

تلفن تماس: