مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

در حال حاضر مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی برعهده ی جناب آقای دکتر حسن حیدری، با مرتبه ی علمی دانشیار می باشد.