دکتر حسین صادقی

رشته تحصیلی: فیزیک

مرتبه علمی : استاد 

وب سایت

ایمیل : h-sadeghi@araku.ac.ir

تلفن: 32621414