انتصاب اعضای جدید هیات اجرایی منابع انسانی

انتصاب اعضای جدید هیات اجرایی منابع انسانی

با حکم ریاست محترم دانشگاه افراد ذیل به عنوان عضو حقیقی هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه منصوب شدند.

1- آقای استحاق محمد دینی 

2- آقای ولی اله جعفر پور