برگزاری اولین دوره انتخابات اعضای حقیقی هیات اجرایی منابع انسانی

برگزاری اولین دوره انتخابات اعضای حقیقی هیات اجرایی منابع انسانی

مطابق ماده 1 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیات اجرایی منابع انسانی سه نفر از کارشناسان شاغل یا بازنشسته مجرب در امور منابع انسانی به پیشنهاد رئیس هیات اجرایی و تایید رئیس موسسه حداکثر به مدت 2 سال به عضویت هیات اجرایی در می آیند. در این راستا  با توجه به اتمام دوره عضویت برخی از اعضای حقیقی هیات؛ انتصاب اعضای جدید از طریق برگزاری انتخابات با مشارکت همکاران غیر هیات علمی در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 انجام گردید.