رای وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

رای وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی به استناد بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه (دادنامه شماره 669 مورخ 11/4/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

https://shenasname.ir/subjects/sar/5690-669