سال نو را به خانواده دانشگاه اراک تبریک عرض نموده ،سلامتی و بهروزی شما رااز درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم

سال نو را به خانواده دانشگاه اراک تبریک عرض نموده ،سلامتی و بهروزی شما رااز درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم