نمای سه بعدی سد کمال صالح

بازدید از حوزه آبریز قره چای

رودخانه تیره از سرشاخه های حوزه آبریز دز

ایستگاه هیدرمتری پل دوآب در دامنه کوه لجور

نمایی از حوزه آبریز تفرش

خروجی آب تصفیه شده از تصفیه خانه شهر اراک