نمایشگر دسته ای مطالب

استاد مشاور(متن)

در حال حاضر مسئولیت استاد مشاور انجمن علمی مهندسی آب  برعهده جناب آقای دکتر محمود اکبری  با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.