یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایشگر یک مطلب

در حال حاضر مسئولیت استاد مشاور انجمن علمی مهندسی آب  برعهده جناب آقای دکتر محمود اکبری  با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.