نام و نام خانوادگی   

سمیرا مقدسی

شغل    

کارشناس آزمایشگاه دانشگاه اراک / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی

تحصیلات    

کارشناسی ارشد/ زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری

وبسایت    

_

پست الکترونیک    

_