نمایشگر یک مطلب

 
 

نام و نام خانوادگی    

پریسا مالکی

شغل   

مربی آموزشی دانشگاه اراک / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی

تحصیلات   

کارشناسی ارشد/ زیست شناسی- سلولی و تکوینی جانوری

وبسایت   

_

پست الکترونیک   

_