تجهیزات

آزمایشــگاه آلودگیهــای محیطزیســت نیــز در ســال 1394 تاســیس شــد و الزم بهذکــر اســت کــه در ایــن آزمایشــگاه دانشــجویان بــا روشهــای مختلــف آنالیــز کیفــی آب، خــاک وگیــاه، نیــز آمادهســازی نمونههــا و اندازهگیــری پارامترهایــی از قبیــلEC ،PH ،کــدورت انــواع ســختیها، BOD و COD آشــنا میشــوند .همچنیــن عصارهگیــری از خــاک و گیــاه جهــت انجــام آنالیزهــای عناصــر ســنگین انجــام میگیــرد.