مدیر گروه تاریخ

در حال حاضر مدیریت گروه تاریخ برعهده ی جناب آقای دکتر فرهاد صبوری فر، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.