مدیر گروه مدریت صنعتی

در حال حاضر مدیریت گروه حقوق، اقتصاد و مدیریت صنعتی بر عهده ی جناب آقای دکتر مرتضی بیات می باشد.