کارشناس گروه

 

 
 خانم معصومه قلعه نوئی
 
  تحصیلات  : دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی
  سمت : کارشناس مسئول اموزش
 
  تلفن: 32629322-086