نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب

کارشناس گروه معارف اسلامی، سرکار خانم فاطمه ابراهیمی است.

ایشان فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه اراک می‌باشد.