مدیر گروه آسیب شناسی وفیزیولوژی

دکتر شهناز شهرجردی

تحصیلات: دکترای تخصصی طب ورزشی

مرتبه علمی: استادیار

آدرساراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی