برنامه نیمسال بندی کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی و فیزیولوژی ورزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
چارت گرایش فعالیت بدنی و تندرستی دانلود (66.2k)
چارت گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانلود (65.5k)
چارت دروس گرایش حرکات اصلاحی دانلود (126.8k)
چارت دروس گرایش امدادگر ورزشی دانلود (81.8k)
برنامه درسی و سرفصل دروس کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی دانلود (12,646.9k)