مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر حسین مستعان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد و متالور‍ژی