مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر علیرضا پسرکلو

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

08632621010