کارشناس امور ارتباطات، رسانه و خبر

جناب آقای مجتبی سمیعی

شماره تماس: 32621020-086

کارشناس اطلاع رسانی الکترونیکی

سرکار خانم مریم غلامی

شماره تماس: 32621022-086

 

 

 

کارشناس تبلیغات و انتشارات

زهرا امانی

 

شماره تماس : 32621024-086