اولین جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه اراک