درباره

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه اراک مسئولیت ایجاد بستر مناسب و تسهیل انجام فعالی تهای پژوهشی اعضای هیئ تعلمی این دانشگاه را بر عهده دارد و در همین راستا، ضمن تعیین اولوی تهای پژوهشی و تصویب آن در شورای پژوهشی دانشگاه، زمینه لازم برای فعالیت اعضای هیئ تعلمی را نیز فراهم م ینماید. این واحد در تاش است تا طر حهای پژوهشی اعضای هیئ تعلمی، ضمن حفظ یکفیت بالای پژوهشی، در حداقل زمان ممکن بررسی، داوری و آماده اجرا گردند. این بخش همچنین مسئولیت انتشار کتا بهای علمی اعم از تألیف، تصنیف و ترجمه، که توسط اعضای هیئ تعلمی این دانشگاه انجام م یشوند را ب رعهده دارد. ایجاد زمینه جهت چاپ مقالات و تسهیل شرکت اعضای هیئ تعلمی در کنفران سهای داخل و خارج از کشور، و همچنین اعزام به فرصت مطالعاتی، از دیگر وظایف و مسئولیت های این بخش م یباشد.
در سال های اخیر با حمایت مالی و پشتیبانی معاونت پژوهشی همای شهای علمی متعددی در دانشگاه برگزار شده است که از آ نجمله م یتوان به هجدهمین کنفرانس ملی جوش و هفتمین کنفرانس ملی آزمو نهای غیر مخرب در دانشگاه اراک، بیستمین کنفرانس ملی شیمی فیزیک ایران، بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، پژوه شهای ماموریت گرا، کلید تعامل صنعت و دانشگاه، همایش استانی روش های نگهداشت آب و خاک و محیط زیست، همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در کشاورزی و همچنین اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار اشاره کرد.
از دیگر فعالی تهای این مدیریت پیگیری تشکیل پنج پژوهشکده با عناوین پژوهشکده علوم و فناوری نانو، پژوهشکده فناور یهای نوین، پژوهشکده آب )با همکاری سازمان آب منطقه ای مرکزی(، پژوهشکده انرژ یهای تجدی دپذیر )با همکاری شرکت ماشی نسازی و شرکت برق منطق های باختر(، و همچنین پژوهشکده پیشگیری از آسی بهای اجتماعی)با همکاری ارگا نهای مرتبط( م یباشد. از دیگر برنام ههای پی شبینی شده جهت بهر هبرداری در آینده ای نزدیک م یتوان به تاسیس دفتر مجات علمی و پژوهشی دانشگاه، تشکیل شورای انتشارات، را هاندازی واحد عل مسنجی و آمار، را هاندازی قط بهای علمی و تشکیل کمیته اخاق اشاره کرد.
از دیگر افتخارات مدیریت امور پژوهشی از سالیان گذشته پیگیری دریافت مجوز چهار نشریه علمی-پژوهشی با عناوین سلول و بافت، پژوه شهای ادبی قرآن، مطالعات تاریخی
جنگ و همچنین تنوع زیستی )انگلیسی( م یباشد. در حا لحاضر نیز پیگیر یهای لازم در خصوص دریافت مجوز چند نشریه دیگر در دستور کار این مدیریت م یباشد.