دکتر مهران شاه منصوری

 

مدیریت امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی: دکتر مهران شاه منصوری

 

مدرک تحصیلی: دکتری

 

مرتبه علمی: استاد تمام

 

گروه: فیزیک

 

تلفن تماس: 08632622020

 

دورنگار:  08632621051