جدول ضریب تأثیر و میانه ضریب تأثیر مجلات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
JCR 2021 دانلود (1,428.5k)
IF 2021 دانلود (2,173.5k)
IF 2020 دانلود (3,782.5k)