کشف فاژ جدید توسط تیم تحقیقاتی به سرپرستی آقای دکتر کمیجانی در دانشگاه اراک

کشف فاژ جدید توسط تیم تحقیقاتی به سرپرستی آقای دکتر کمیجانی در دانشگاه اراک

 

 

تیم تحقیقاتی به سرپرستی آقای دکتر مجید کمیجانی عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی-بخش میکروبیولوژی داشنگاه اراک موفق به کشف فاژ جدید با نام vB_CsaP_009 شد. این تیم ضمن تعیین کامل توالی این فاژ آن را به شماره دسترسی LC519601.1 در بانک جهانی ژن به ثبت رسانده اتد. آدرس دسترسی :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC519601.1/


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک

مهمترین خبرها