همایش ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شرایط حمایت از همایش ها از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری2 دانلود (246.0k)
شرایط حمایت از همایش ها از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانلود (58.8k)
بخشنامه و آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی - بازنگری شده 93 دانلود (1,757.0k)
بخشنامه همایش های بین المللی دانلود (184.8k)