مدیر گروه مدیریت ورزشی و دروس عمومی

دکتر زینب مندعلی زاده

تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

مرتبه علمی: استادیار

آدرساراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، دانشکده علوم ورزشی