چارت دروس دوره کارشناسی ارشد گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی و مدیریت بازاریابی در ورزش

اسناد
عنوان توضیح دانلود
چارت گرایش مدیریت بازاریابی دانلود (152.4k)
برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانلود (18,050.7k)
چارت دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی دانلود (77.9k)