ارتباط با امور دانشجویی

نام نام خانوادگی تلفن تماس مستقیم
محمد جمال باقری 34173381 مدیر امور دانشجویی
ابراهیم حسنی 34173381 سرپرست اداره رفاه و خدمات دانشجویی
هادی عظیمی 34173408 کارشناس اداره رفاه دانشجویی
مهدی جهانبخش 34173325 رئیس اداره خوابگاه ها
زهرا فارسیجانی 34173440 کارشناس اداره خوابگاه ها
فاطمه صابری 34173440 کارشناس امور خوابگاه ها
اسحاق محمد دینی آهویی 34173413 سرپرست اداره تغذیه
سهراب الله دادی 34173080 کارشناس اداره تغذیه
عفت ارباب زاده 34173408 کارشناس رفاه
رضا دارایی 32767138 مسئول اتوماسیون تغذیه سایت پردیس
محمد خسروی 34173437 سرپرست انبار امور دانشجویی
فاطمه  عیدی 34173080 کارشناس اداره تغذیه
خدیجه شریعت منش 34173408 کارشناس اداره رفاه