ارتباط با امور دانشجویی

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

محمد جمال

باقری

32621752

مدیر امور دانشجویی

ابراهیم

حسنی

32621750

مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی

اسحاق

محمددینی

32621756

معاون مدیر امور دانشجویی

مهدی

جهانبخش

32621770

رئیس اداره خوابگاه ها

سعید

شفیعی

32621776

کارشناس اداره خوابگاه ها

زهرا

فارسیجانی

32621772

کارشناس اداره خوابگاه ها

فاطمه

صابری

32621774

کارشناس اداره خوابگاه ها

ابراهیم

حسنی

32621750

سرپرست اداره رفاه و خدمات دانشجویی

هادی

عظیمی

32621764

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

خدیجه

شریعت منش

32621762

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

عفت

ارباب زاده

32621766

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

فاطمه

عیدی

32621790

سرپرست اداره تغذیه

سهراب

الله دادی

32621794

کارشناس اداره تغذیه

رضا

دارایی

32767138

مسئول اتوماسیون تغذیه دانشگاه مرکزی

محمد

خسروی

34173437

سرپرست انبار امور دانشجویی

اعظم حری فراهانی 32621759

بایگانی