ارتباط با امور دانشجویی

سمت

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

مدیر امور دانشجویی

اسحاق

محمد دینی آهویی

32621752

مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی

فاطمه

صابری

32621750

معاون مدیر امور دانشجویی

مهدی

قلمی

32621754

رئیس اداره خوابگاه ها

زهرا

فارسیجانی

32621770

کارشناس اداره خوابگاه ها

حسین

کریمی

32621772

کارشناس اداره خوابگاه ها

زهره

رحیمی

32621774

کارشناس اداره خوابگاه ها

سعید

شفیعی

32621776

کارشناس اداره خوابگاه ها

سجاد

خدادادی

32621782

سرپرست اداره رفاه دانشجویی

هادی

عظیمی

32621760

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

خدیجه

شریعت منش 32621762

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

معصومه

عسگری 32621764

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

عفت

ارباب زاده

32621766

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

اکرم

خوش گفتار

32621768

بایگانی اداره رفاه دانشجویی

نادر

زمانی 32621759

رئیس اداره تغذیه

فاطمه

عیدی 32621790

سرپرست انبار امور دانشجویی

رضا دارایی

34173437