ارتباط با امور دانشجویی

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

سمت

محمد جمال

باقری

32621752

مدیر امور دانشجویی

فاطمه

صابری

32621750

مسئول دفتر مدیر امور دانشجویی

اسحاق

محمددینی

32621756

معاون مدیر امور دانشجویی

مهدی

جهانبخش

32621770

رئیس اداره خوابگاه ها

سعید

شفیعی

32621776

کارشناس اداره خوابگاه ها

زهرا

فارسیجانی

32621772

کارشناس اداره خوابگاه ها

زهره

رحیمی

32621774

کارشناس اداره خوابگاه ها

حاجی رضا

خدابخشی

32621760

سرپرست اداره رفاه و خدمات دانشجویی

هادی

عظیمی

32621764

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

خدیجه

شریعت منش

32621762

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

عفت

ارباب زاده

32621766

کارشناس اداره رفاه دانشجویی

فاطمه

عیدی

32621790

سرپرست اداره تغذیه

حسن

شریفی

32621792

کارشناس اداره تغذیه

رضا

دارایی

32767138

مسئول اتوماسیون تغذیه دانشگاه مرکزی

 

 

34173437

سرپرست انبار امور دانشجویی

نادر زمانی 32621759

بایگانی