درباره مدیریت

این مدیریت پرداخت وامهای مختلف ، نظارت بر کیفیت و توزیع غذا، تامین مواد غذایی، تامین خوابگاه دانشجویی، نظارت بر واحدهای خوابگاهی و همچنین نظارت بر برنامه‌ریزی در خصوص ایاب و ذهاب دانشجویان را بر عهده دارد.
 
واحدهای تابعه این مدیریت: اداره رفاه دانشجویی، اداره خوابگاهها، اداره تغذیه