مدیر کل: محمد جمال باقری

کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
 
ارتباط از طریق تلفن:
32621752
 
 
ارتباط از طریق پست الکترونیکی:
سوابق مدیریتی :
  1. معاون دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید بابایی
  2. مشاور استاندار مرکزی و رییس گروه مشاوران جوان
  3. مشاور استاندار مرکزی و مدیر سازمان ملی جوانان استان مرکزی
  4. مدیر کل روابط عمومی استانداری مرکزی
  5. مدیر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت اراک
  6. مدیر روابط عمومی دانشگاه اراک