بازدید مدیر امور دانشجویی

بازدید مدیر امور دانشجویی

در تاریخ 18/4/98 مدیر امور دانشجویی، معاون مدیر و کارشناس محترم اداره خوابگاه ها از خوابگاه های الزهرا و فاطمیه بازدید نموده و در جریان روند تعمیرات و نظافت خوابگاه ها قرار گرفتند.