بازدید مدیر امور دانشجویی از مراحل آماده سازی خوابگاه الزهرا

بازدید مدیر امور دانشجویی از مراحل آماده سازی خوابگاه الزهرا

در تاریخ 98/4/29 مدیر امور دانشجویی، معاون مدیر و کارشناس محترم اداره خوابگاه ها، از خوابگاه الزهرا بازدید نمودند.

 بازدید از مراحل آماده سازی خوابگاه مانند: رنگکاری اتاق ها و لوله های آب سرویس های بهداشتی، شستشوی فرش  فضاهای عمومی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ بود.