برگزاری نشست روسای ادارات تغذیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه چهار کشور در دانشگاه اراک

برگزاری نشست روسای ادارات تغذیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه چهار کشور در دانشگاه اراک

اداره تغذیه دانشگاه اراک در روز دوشنبه ۹۸/۶/۱۱ میزبان روسای ادارات تغذیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه چهار کشور بود. در این جلسه که بمدت سه ساعت بطول انجامید همکاران تغذیه دانشگاهها با تحلیل اقتصادی غذاهای دانشجویی نسبت به دسته بندی جدید و واحدی جهت غذاهای توزیعی در دانشگاههای منطقه چهارکشور اقدام نمودند.