جلسه مدیر امور دانشجویی با مدیران خوابگاه های غیردولتی

جلسه مدیر امور دانشجویی با مدیران خوابگاه های غیردولتی

روز دوشنبه 98/02/15 جلسه مدیر امور دانشجویی با مدیران خوابگاه های غیردولتی  برگزار گردید.

این جلسه که با حضور معاون مدیر امور دانشجویی، رئیس و کارشناسان واحد خواهران اداره خوابگاه ها در اتاق شورا برگزار گردید به بررسی میزان شهریه خوابگاه و چگونگی خارج کردن وسایل مورد نیاز دانشجویان طی ترم جاری پرداختند.