جلسه مشترک مدیر امور دانشجویی با مدیران خوابگاه های غیردولتی

جلسه مشترک مدیر امور دانشجویی با مدیران خوابگاه های غیردولتی

روز دوشنبه مورخ 98/11/14 جلسه مشترک مدیر امور دانشجویی دانشگاه و مسئولین اداره خوابگاه ها با مدیران خوابگاه های غیردولتی در دفتر مدیر برگزار گردید. 

در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت خوابگاه های غیردولتی توصیه های مناسب برای رعایت استانداردهای لازم و انجام تعمیرات مورد نیاز جهت اسکان دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری به ایشان صورت گرفت. و در ادامه نظرات و پیشنهادات مدیران خوابگاه های غیردولتی حاضر در جلسه نیز مطرح و در این خصوص تصمیماتی اتخاذ گردید.