جلسه هماهنگی آماده سازی خوابگاه های دانشجویی

جلسه هماهنگی آماده سازی خوابگاه های دانشجویی

در تاریخ 98/05/27 جلسه هماهنگی آماده سازی سراهای دانشجویی با حضور معاون، مدیرامور دانشجویی، معاون مدیر، رئیس و کارشناس محترم اداره خوابگاه ها جهت نیمسال اول 99-98 در دفتر رئیس اداره خوابگاه ها برگزار گردید.