امضاء

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

رئیس دانشگاه ( بند 1 -ب )

آقای دکتر سعید حمیدی

1

 

مسئول نهاد مقام معظم رهبری

حجت الاسلام و المسلمین حسینی مطلق

2

 

معاون پژوهش و فناوری  ( بند 1 -ب )

آقای دکتر علیرضا فضلعلی (نایب رئیس شورا)

3

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  ( بند 1 -ب )

آقای دکتر محمد سلیمان نژاد

4

 

معاون پشتیبانی و برنامه ریزی ( بند 1 -ب )

آقای دکتر  حسین صادقی

5

 

معاون دانشجویی ( بند 1 -ب )

آقای دکتر علیرضا بهرامی

6

 

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( بند 2 -ب )

آقای دکتر سعید موسوی پور

7

 

رئیس دانشکده علوم ( بند 2 -ب )

آقای دکتر عزیز ا.. آزاد

8

 

رئیس دانشکده فنی مهندسی ( بند 2 -ب )

آقای دکتر علی جباری

9

 

رئیس دانشکده علوم ورزش ( بند 2 -ب )

آقای دکتر اسفندیار خسروی زاده

10

  

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

( بند 2  -ب )

آقای دکتر حسین صالحی ارجمند

11

 

رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی(بند2-ب)

آقای دکترسید ابوالفضل سجادی

12

 

 

 

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر سید محمد حسینی

13

 

عضو  حقیقی شورای آموزشی( بند 3 -ب )

آقای دکتر داود علیمحمدی (طی حکم شماره 7671/95 مورخ 17/07/95)

14

 

عضو  حقیقی شورای آموزشی ( بند 3 -ب )

آقای دکتر محمد بداغی فر(طی حکم شماره 7672/95 مورخ 17/07/95)

15

 

عضو  حقیقی شورای تحصیلات تکمیلی (بند 3 -ب )

آقای دکتر حسین آبنوسی (طی حکم شماره 7669 مورخ 17/07/95)

16

 

عضو  حقیقی شورای تحصیلات تکمیلی (بند 3 -ب )

آقای دکتر هوشنگ یزدانی(طی حکم شماره 7670 مورخ17/07/95)

17

 

عضو حقیقی شورای پژوهشی ( بند 3 -ب )

آقای دکتر علی خدیوی ( طی حکم شماره 6442/97 مورخ 19/06/97)

18

 

عضو حقیقی شورای پژوهشی ( بند 3 -ب )

سرکار خانم دکترفهیمه پرویزیان (طی حکم شماره 6441/97 مورخ 19/06/97 )

19

 

عضو حقیقی شورا (بند 4 ب)

سرکار خانم دکتر میترا نوری (طی حکم شماره 12320/95 مورخ 04/11/95)

20

 

عضو حقیقی شورا(بند ب4)

آقای دکتر محمد علی شریعت زاده (طی حکم شماره 11343/97 مورخ 06/9/97)

21

 

عضو حقیقی شورا(بند ب4)

آقای دکتر ابراهیم اصلانی  (طی حکم شماره 11343/97 مورخ 06/9/97)

22

نمایشگر یک مطلب

 

عضو حقیقی شورا (بند 4-ب)

سرکار خانم صغری اکبری چرمهینی (طی حکم شماره 11343/97 مورخ 06/09/97)

23

 

عضو حقیقی شورا (بند 4-ب)

آقای دکتر اسدا... محسنی موحد (طی حکم 11343 مورخ 06/09/97)

24

 

عضو حقیقی شورا (بند 4-ب)

آقای دکتر خلیل فقیهی (طی حکم 11343 مورخ 06/09/97)

25